Historia zmian : ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU

Data utworzenia:  2020-06-30 14:10:28   Użytkownik:  Dariusz Nizio

Do zakresu działania i odpowiedzialności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należą w szczególności sprawy:

1. Eksploatacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z technologią, dokumentacją techniczno-ruchową zamontowanych maszyn i urządzeń oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
2. Sporządzanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków z osobami fizycznymi i prawnymi w oparciu o obowiązujące przepisy w uzgodnieniu z Radcą Prawnym.
3. Wykonywanie konserwacji i remontów eksploatowanych obiektów i urządzeń oraz prowadzenie pogotowia wod.-kan.
4. Dokonywanie rozliczeń ilościowo-finansowych za dostawę wody i odbiór ścieków ze zleceniodawcami, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
5. Tworzenie i archiwizacja niezbędnych dokumentów związanych z działalnością Zakładu, gospodarką magazynową i zamówieniami publicznymi.
6. Udział w odbiorach technicznych nowych obiektów przyjmowanych do eksploatacji oraz przyłączy wod.-kan.
7. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu oszczędne gospodarowanie wodą przez jej odbiorców oraz niedopuszczanie do nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków.
8. Wykonywanie usług i remontów na rzecz Spółki oraz innych podmiotów w zakresie wynikającym z charakterystyki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
9. Prowadzenie archiwum dokumentacji techniczno-ruchowej i technologicznej eksploatowanych obiektów, maszyn i urządzeń.
10. Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie działania Zakładu.
11. Uzgadnianie projektów technicznych na budowy obiektów wod.-kan. na terenie miasta oraz współudział w wydawaniu warunków na wykonywanie przyłączy na dostawę wody i odbiór ścieków.
12. Reprezentowanie Spółki w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim
13. Stała współpraca z Urzędem Miasta w zakresie programowania, projektowania i rozbudowy obiektów i urządzeń wod.-kan.
14. Bieżące zaopatrywanie Zakładu w niezbędne materiały i paliwa celem realizacji zawartych umów i wykonywania prac zleconych.
15. Podejmowanie działań marketingowych i innych mających na celu, uzyskiwanie lepszych efektów ekonomicznych i rozwój zakładu oraz stała współpraca w tym zakresie z Działem Zamówień Publicznych i Marketingu.
16. Sporządzanie kalkulacji cen związanych z prowadzoną działalnością we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym.
17. Organizacja i prowadzenie magazynu zakładowego w ramach obowiązków wymienionych w pkt.13.
18. Prowadzenie szczegółowej ewidencji materiałów, sprzętu i paliw znajdujących się w magazynie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.
19. Bieżąca analiza zapasów oraz ich optymalizacja.
20. Terminowe przekazywanie dowodów obrotu materiałowego do Działu Finansowo-Księgowego.
21. Właściwe zabezpieczanie materiałów, sprzętu i paliw zgromadzonych w magazynie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Stosowanie procedur przewidzianych w ustawie z nia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm.) na roboty budowlane, dostawy i usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu.
23. Opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki we współpracy z Działem Technicznym.
24. Ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym.
25. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.