Historia zmian : ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIAŁU

Data utworzenia:  2020-06-30 14:04:24   Użytkownik:  Dariusz Nizio

Do zakresu działania i odpowiedzialności Działu Technicznego należą w szczególności sprawy:

1. Opracowywanie planów inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych obiektów i urządzeń eksploatowanych przez Spółkę we współpracy z zainteresowanymi stronami.
2. Kontrolowanie inwestycji i realizacji planów inwestycyjnych.
3. Opracowywanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji.
4. Przygotowywanie dokumentacji, zleceń oraz nadzór i rozliczanie inwestycji własnych.
5. Przygotowywanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadań przez Spółkę siłami własnymi lub systemem zleconym z uzyskaniem zgody Kierownictwa Spółki na sposób zlecania robót z uwzględnieniem zakupów określonych przez kontrahentów.
6. Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
7. Sprawdzanie faktur za wykonane usługi remontowo-budowlane.
8. Sprawdzanie zleceń i kart pracy pracowników zatrudnionych w systemie akordowym, zadaniowym i zespołowej organizacji pracy.
9. Rozliczanie poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Spółki z pobranych materiałów i wykonanej robocizny.
10. Udział w organizowaniu i wdrażaniu nowych metod pracy i postępu technicznego.
11. Udział w odbiorze technicznym nowych obiektów przyjmowanych do eksploatacji przez Spółkę oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
12. Wydawanie warunków technicznych na wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych we współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
13. Reprezentowanie Spółki w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
14. Nadzór nad realizacją zarządzeń i poleceń Kierownictwa Spółki oraz składanie okresowych informacji o stanie ich realizacji.
15. Stała współpraca z Urzędem Miasta w zakresie programowania i projektowania infrastruktury komunalnej na terenie miasta oraz rozbudowy przekazanych do eksploatacji Spółce obiektów i urządzeń.
16. Opracowywanie planów zamówień na dostawy i usługi tej samej kategorii, których Spółka zamierza udzielić w danym roku kalendarzowym we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz.177 z późn. zm.).
17. Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm.) i zarządzeń wewnętrznych do udzielania zamówień na dostawy, usługi realizowane w ramach podległego Działu.
18. Tworzenie niezbędnych dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi oraz ich archiwizacja.
19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.