Historia zmian : ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIAŁU

Data utworzenia:  2020-06-30 14:03:56   Użytkownik:  Dariusz Nizio

Do zakresu działania i odpowiedzialności Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1.Organizowanie i prowadzenie rachunkowości prawidłowo, rzetelnie i terminowo zgodnie z zasadami podanymi w następujących aktach prawnych:
a)Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002r., poz. 694 z późn. zmianami),
b)Ustawy o ordynacji podatkowej z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 137, poz.926 z późn. zm.)
c)Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998r. (Tekst jednolity Dz.u. nr 137, poz. 887 z późn. zm. Z 1998r.)
d)Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U nr 54 z 2004r., poz.535),
e)Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004r. nr 29, poz.257),
f)Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jednolity Dz.U. nr 54 z 2000r., poz. 654 z późn. zmianami),
g)Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Tekst jednolity Dz.U. nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn. zmianami),
h)innych, związanych z prawidłową działalnością finansowo- księgową Spółki.
2.Bieżące dokumentowanie zdarzeń gospodarczych Spółki oraz kontrolę ich prawidłowości merytorycznej i rzetelności.
3.Terminowe, prawidłowe i rzetelne sporządzanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie podatków, opłat i składek, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z ZUZP i innymi przepisami oraz terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań Spółki.
4.Prowadzenie kasy Spółki.
5.Rozliczanie inwentaryzacji oraz ustalanie różnic inwentaryzacyjnych.
6.Analizowanie bieżących danych finansowo- księgowych, ujawnianie i eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości a także przedkładanie Zarządowi propozycji poprawienia wyników działalności.
7.Należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych oraz wszelkich sprawozdań.
8.Skuteczne egzekwowanie należności Spółki łącznie z windykacją we współpracy z radcą prawnym, a także przygotowywanie dokumentów i stosownych wniosków dotyczących należności nieściągalnych i przedkładanie ich Zarządowi Spółki.
9.Realizację postanowień i zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organa kontrolujące.
10.Organizowanie prawidłowego obiegu i kontroli dowodów księgowych.
11.Zapewnienie źródeł finansowania bieżącej działalności Spółki i przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. poprzez pozyskiwanie kredytów, pożyczek i dotacji.
12.Opracowywanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz cen na inne usługi świadczone przez Spółkę.
13.Sporządzanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002r., poz. 694 z późn. zmianami), składanie go w Sądzie rejestrowym i ogłaszanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.Opracowywanie planów techniczno- ekonomicznych Spółki.
15.Opracowywanie analiz ekonomicznych i finansowych Spółki dla Zarządu i innych organów Spółki i przedkładanie stosownych wniosków.
16.Prawidłowe i rzetelne dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, a w szczególności dokumentacji dotyczącej:
a)operacji bankowych i kasowych,
b)ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
c)treści ekonomiczno- finansowej umów z kontrahentami.
17.Terminowe i rzetelne sporządzanie dokumentów i sprawozdań finansowo- księgowych w Spółce.
18.Współpraca z bankami i innymi instytucjami finansującymi.
19.Zapewnienie ubezpieczenia majątku od zdarzeń losowych oraz innych związanych z działalnością Spółki.
20.Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) do udzielania zamówień na dostawy i usługi.
21.Opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla podległych pracowników i kontrolę ich wykonywania.
22.Znajomość przepisów prawa w przedmiocie działania i podnoszenie kwalifikacji własnych i podległych pracowników.
23.Przestrzeganie dyscypliny pracy i Regulaminu Pracy oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy Spółki i ochrony danych osobowych.
24.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki.
Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.