Historia zmian : ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIAŁU

Data utworzenia:  2020-06-30 14:43:43   Użytkownik:  Dariusz Nizio

Do zakresu działania i odpowiedzialności Działu Administracyjnego należą w szczególności sprawy:

1. Zabezpieczenie mienia Spółki przed zniszczeniem, kradzieżą i pożarem.
2. Bieżące zaopatrzenie działu w niezbędne materiały i sprzęt celem realizacji zadań Działu Administracyjnego.
3. Zapewnienie prawidłowej obsługi sekretariatu, centrali telefonicznej oraz sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, radiowych, poligraficznych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
4. Utrzymanie porządku i czystości w lokalach Spółki oraz na terenie bazy i jej otoczenia oraz dbałość o właściwy wygląd i oznakowanie obiektów firmy.
5. Utrzymanie budynków administracyjno-technicznych oraz związanej z tym całej infrastruktury we właściwym stanie technicznym i estetycznym.
6. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez odpowiedni wystrój, reklamę i wyposażenie pracowników w estetyczne i firmowo oznaczone ubrania robocze i ochronne itp.
7. Zakup prasy i literatury fachowej.
8. Prowadzenie archiwum i ewidencji literatury będącej w dyspozycji komórek i jednostek organizacyjnych.
9. Wystawianie i ewidencja delegacji służbowych.
10. Wydawanie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Podejmowanie innych działań przez kadrę Działu Administracji mających na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania tego Działu oraz poprawę poziomu obsługi klientów Spółki.
12. Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi zlokalizowanymi w budynkach administracyjnych Spółki oraz prowadzenie w tym względzie odpowiedniej dokumentacji.
13. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania innych komórek i jednostek organizacyjnych poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych i socjalnych.
14. Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm.) i zarządzeń wewnętrznych do udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowane w ramach podległego Działu.
15. Zorganizowanie i prowadzenie szczegółowej ewidencji materiałów i sprzętu znajdujących się w magazynie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce oraz terminowe przekazywanie dowodów obrotu materiałowego do Działu Finansowo- Księgowego.
16. Właściwe zabezpieczanie materiałów i sprzętu zgromadzonych w magazynie.
17. Bieżąca analiza zapasów oraz ich optymalizacja.
18. Tworzenie niezbędnych dokumentów związanych z gospodarką magazynową i zamówieniami publicznymi oraz ich archiwizacja
19. Przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników w porozumieniu z Działem Pracowniczym.
20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki.

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.