RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki, który działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Umową Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Trzech członków powołuje Zgromadzenie Wspólników, a dwóch wybierają pracownicy Spółki.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący - Jolanta Kamińska,
Za-ca Przewodniczącego - Maria Tobiasz
Sekretarz - Sebastian Brytan
Członek - Robert Portka
Członek - Maciej Ligowski

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.
3. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokryciia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
6. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.
7. Powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu.
8. Rozpatrywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem i Wspólnikami.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-14 12:11:50
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2011-09-13 14:04:41
Odsłon: 5073
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.