ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki, który działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Umowę Spółki oraz Regulamin Zgromadzenia Wspólników.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. Powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokrycia strat.
3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
5. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej.
6. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej i uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
7. Emisja obligacji.
8. Postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.
9. Tworzenie funduszy celowych.
10. Zbycie lub nabycie nieruchomości,. użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
12. Zbycie lub wydzierżawienie Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
13. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
14. Zmiana umowy Spółki.
15. Połączenie lub rozwiązanie Spółki.
16. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2004-12-20 11:53:42
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2004-12-20 11:53:42
Odsłon: 3891
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.