Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował:
Data ostatniej modyfikacji:
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 0
Dziennik zmian

ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIAŁU

Do zakresu działania i odpowiedzialności Działu Pracowniczego należą w szczególności sprawy:

1. Analiza, ustalanie i utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia w celu realizacji zadań Spółki oraz przedkładanie Dyrektorowi w tym zakresie stosownych wniosków.
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie ewidencji i statystyki osobowej.
3. Bezpośredni udział w przyjmowaniu, zwalnianiu, przenoszeniu i awansowaniu pracowników oraz innych czynnościach związanych z zatrudnianiem pracowników oraz przygotowanie w tym celu stosownych dokumentów.
4. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, analiza absencji i dyscypliny pracy oraz przedkładanie Dyrektorowi stosownych wniosków.
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i polityki kadrowej.
6. Opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych oraz nadzór nad ich wykorzystaniem.
7. Załatwianie wszelkich spraw związanych z emeryturami i rentami oraz ścisła współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie ustalania kapitału początkowego aktualnych i byłych pracowników Spółki.
8. Prowadzenie całości spraw związanych ze szkoleniem, podnoszeniem kwalifikacji oraz kształceniem pracowników.
9. Wystawianie legitymacji ubezpieczeniowych i ich poświadczanie oraz prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników Spółki.
10. Prowadzenie działalności socjalnej Spółki oraz opracowywanie w tym zakresie planów i zakresu potrzeb przy współpracy ze Związkami Zawodowymi.
11. Szczególny obowiązek nadzoru, aby każdy pracownik przyjmowany, zmieniający stanowisko lub zwalniany otrzymał i podpisał we właściwym czasie stosowne dokumenty, a w szczególności: umowę o pracę, zakres czynności, umowę o odpowiedzialności materialnej, świadectwo pracy i inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów.
12. Nadzór nad przestrzeganiem prawa i obowiązków pracowników Spółki wynikających z prawa pracy.
13. Udział w opracowywaniu planów rocznych i wieloletnich Spółki.
14. Opracowywanie zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przygotowywanie zmian oraz analiza aktualności i zgodności ze stanem prawnym wymienionych dokumentów.
15. Obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników poprzez:
a) przygotowywanie projektów porządków obrad i uchwał oraz protokołowanie posiedzeń w/w organów Spółki,
b) prowadzenie ksiąg protokołów,
c) archiwizacja wszystkich dokumentów dotyczących pracy Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
d) zawiadamianie członków wymienionych organów o posiedzeniu poprzez doręczenie im porządku obrad wraz z niezbędnymi dokumentami,
e) udział w przygotowywaniu posiedzeń wraz z Działem Administracyjnym.
16. Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i zarządzeń wewnętrznych do udzielania zamówień na dostawy i usługi realizowane w ramach podległego Działu.
17. Tworzenie niezbędnych dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi oraz ich archiwizacja.
18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki oraz wynikających z zakresu działania podległego Działu.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 14:02:22
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2008-04-29 08:23:54
Odsłon: 1611
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.