Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował:
Data ostatniej modyfikacji:
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 0
Dziennik zmian

ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zadaniem służby BHP jest organizowanie przedsięwzięć zapewniających prawidłowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i p.poż. mających na celu zapobieganiu zagrożenia zdrowia i życia pracowników jak też kontrola wykonywanych zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do zakresu działania i odpowiedzialności należy:

1. Sporządzanie i przedstawianie Kierownictwu Spółki, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu zdrowia i życia pracowników.
2. Bieżące informowanie Kierownictwa Spółki o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.
4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Spółki oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych założeń i dokumentacji modernizacji Przedsiębiorstwa lub jego części.
6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy.
7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych procesach produkcyjnych.
8. Przedstawianie członkom Kierownictwa Spółki wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
9. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalanie zadań kierownikom komórek i jednostek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
11. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie badań środowiska pracy.
12. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola tych wniosków.
13. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
14. Udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.
15. Współpraca ze służbą pracowniczą i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia z BHP.
16. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu badań lekarskich pracowników.
17. Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami.
18. Współpraca ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami Związków Zawodowych, przy przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy, podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
19. Inicjowanie i rozwijanie na terenie Przedsiębiorstwa różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa pracy.
20. Zakup i wyposażenie pracowników Spółki w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, posiłki i napoje profilaktyczne oraz wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony zbiorowej i prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji.
21. Stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i zarządzeń wewnętrznych do udzielania zamówień na dostawy i usługi realizowane w ramach obowiązków wymienionych w pkt.20.
22. Zorganizowanie i prowadzenie magazynu na materiały i sprzęt z zakresu BHP w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w pkt.20.
23. Prowadzenie szczegółowej ewidencji materiałów i sprzętu znajdujących się w magazynie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce oraz terminowe przekazywanie dowodów obrotu materiałowego do Działu Finansowo-Księgowego.
24. Bieżąca analiza zapasów oraz ich archiwizacja.
25. Tworzenie niezbędnych dokumentów związanych z gospodarką magazynową i zamówieniami publicznymi oraz ich archiwizacja.
26. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki.

Służba BHP w Spółce jest uprawniona do:

1. Przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy.
2. Występowania do kierowników komórek i jednostek organizacyjnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie BHP.
3. Występowania do członków Kierownictwa Spółki z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Występowania do członków Kierownictwa Spółki o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiadających za zaniedbania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyn lub innego urządzenia technicznego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika.
6. Niezwłocznego usunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej.
7. Wnioskowanie do członków Kierownictwa Spółki o niezwłoczne wstrzymanie pracy w Spółce lub jej części lub w zagrożonym obiekcie w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika.

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie Obrony Cywilnej:

1. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
2. Prowadzenie kancelarii tajnej Spółki - Obrony Cywilnej.
3. Opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentów Obrony Cywilnej.
4. Opracowywanie planu szkolenia oraz realizacja szkolenia obronnego.
5. Opracowywanie analiz i sprawozdawczości z wykonania zadań w zakresie obronności na zasadach i w trybie obowiązujących przepisów.
6. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i zwalczania pożarów, powodzi oraz innych klęsk żywiołowych i katastrof.
7. Planowanie ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej z kierowniczą kadrą i pracownikami pionu obronnego.
8. Prowadzenie działalności popularyzacyjno-propagandowej.
9. Planowanie wyposażenia etatowego Obrony Cywilnej.
10. Prowadzenie spraw wojskowych.
11. Współudział w wykonywaniu zadań obronnych z Szefem Obrony Miasta i Miejskim Inspektoratem Obrony Cywilnej.
12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 14:01:53
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2008-04-29 09:10:58
Odsłon: 2021
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.