Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował:
Data ostatniej modyfikacji:
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 0
Dziennik zmian

ZAKRES DZIAłANIA I ODPOWIEDZIALNOśCI

Do zakresu działania i odpowiedzialności Laboratorium należą:

1.Wykonywanie badań laboratoryjnych w taki sposób, aby były spełnione wymagania zawarte w normach i obowiązujących przepisach oraz zaspokojone potrzeby klienta.
2.Opracowywanie, wystawianie i zatwierdzanie sprawozdań z badań.
3.Wykonywanie prac w siedzibie Laboratorium, a także poza nią, w szczególności pobieranie próbek: wody, ścieków i osadów.
4.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej prowadzonych badań i zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami i ich archiwizacja.
5.Dbanie o dobro klienta m.in. poprzez zachowanie bezstronności w przeprowadzanych na jego rzecz badań, zachowanie jego danych i wyników badań w tajemnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw własności, danych osobowych i tajemnicy służbowej.
6.Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz prowadzenie procesów zgodnie z jego zasadami.
7.Informowanie Zarządu o nieprawidłowościach w procesach mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wyniki badań.
8.Współpraca z innymi akredytowanymi laboratoriami w celu zapewnienia badań biegłości i porównawczych.
9.Przyjmowanie skarg i wniosków od klientów, prowadzenie ich rejestru, rozpatrywanie skarg i wniosków z poszanowaniem obowiązującego prawa, zapewnienie klientom możliwości do pełnego wyjaśnienia zastrzeżeń i rozwiązania zaistniałych problemów.
10.Uzgadnianie z Zarządem wniosków związanych z opracowywaniem potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych.
11.Udział w opracowywaniu procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących pracy  Laboratorium.
12.Opracowywanie i zatwierdzanie rocznego programu auditów oraz zakresów auditów wewnętrznych.
13.Udział w opracowywaniu planów rocznych i wieloletnich Spółki.
14.Prawidłowe i racjonalne gospodarowanie budżetem, analizowanie i kontrolowanie jego kształtowania oraz nie dopuszczenie do naruszeń obowiązującej dyscypliny finansowej.
15.Udział w zakupach usług i dostaw we współpracy z Działem Zamówień Publicznych i Marketingu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
16.Wykonywanie, przedstawianie i archiwizacja dokumentacji niezbędnej do kontroli oraz oceny pracy Laboratorium przez Zarząd Spółki.
17.Odpowiedzialność materialna i prawna poszczególnych pracowników nad powierzonymi im składnikami majątkowymi Spółki oraz użytkowanie zgodne z ich przeznaczeniem.
18.Organizowanie pracy w Laboratorium w taki sposób, aby zapobiec zagrożeniom życia  i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków bhp w pracy.
19.Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
20.Dbanie o dobro Spółki, jej wizerunek m.in. poprzez niepodejmowanie działalności konkurencyjnej, zachowanie tajemnicy służbowej oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę.
21.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
22.Organizowanie pracy Laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami i instrukcjami, zgłaszanie zastrzeżeń Zarządowi Spółki w celu lepszego jego zorganizowania.
23.Współpraca z innymi jednostkami lub komórkami działającymi w Spółce lub klientami i organami z zewnątrz, w celu uzyskania dokumentów, informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Laboratorium i wykonania przydzielonych zadań.
24.Udział w przyjmowaniu, zwalnianiu personelu Laboratorium w porozumieniu z Działem Pracowniczym.
25.Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach itp. oaz informowanie Zarządu o konieczności zorganizowania w/w szkoleń dla pracowników Laboratorium oraz współpraca w tym zakresie z Działem Pracowniczym.
26.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółki oraz wynikających z zakresu działania podległej jednostki.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 13:57:32
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2008-04-29 10:49:39
Odsłon: 1990
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.