Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował:
Data ostatniej modyfikacji:
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 0
Dziennik zmian

ZAKRES DZIAłANIA I ODPOWIEDZIALNOśCI

Do zakresu działania i odpowiedzialności Działu Zamówień Publicznych i Marketingu należy:

1.Przedstawianie Kierownictwu Spółki planów rzeczowo- finansowych opracowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Spółki.
2.Opracowywanie w oparciu o plany wymienione w pkt.1 Rocznego planu zamówień publicznych realizowanych przez Spółkę.
3.Opiniowanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przekładanych do zatwierdzenia Kierownictwu Spółki.
4.Prowadzenie rejestrów wydatków grup i kategorii określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o faktury i rachunki wystawione dla Spółki.
5.Informowanie na piśmie Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych w Spółce o obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdy wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo, realizowanych w ramach Spółki, przekraczają kwotę- próg, od wysokości której należy stosować w/w ustawę.
6.Prowadzenie rejestru zamówień publicznych zawierającego podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia.
7.Sporządzanie sprawozdań rocznych dotyczących udzielonych zamówień publicznych za rok poprzedni i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.Opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji z zakresu zamówień publicznych oraz nadzór nad ich wdrażaniem i stosowaniem przez komórki i jednostki organizacyjne Spółki.
9.Ścisła współpraca z Kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych działającymi w Spółce w sprawie zakupu dostaw i usług dla poszczególnych komórek i jednostek.
10.Informowanie Kierownictwa Spółki o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie realizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez pracowników Spółki.
11.Inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych dostarczających informacji do podejmowania decyzji na szczeblu Zarządu, Kierownictwa Spółki i kierowników oraz zmierzających do ustalenia m.in. zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania Spółki, optymalnego zestawu instrumentów oddziaływania Spółki na rynku i rezultatów działania Spółki.
12.Opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji z zakresu stosowanych technik marketingowych oraz nadzór nad ich wdrażaniem i stosowaniem przez komórki i jednostki organizacyjne.
13.Podejmowanie wszelkich działań we współpracy z kierownikami komórek i jednostek organizacyjnych mających na celu zwiększenie sprzedaży usług i wyrobów oferowanych przez Spółkę oraz bieżąca analiza rynku w tym zakresie.
14.Prowadzenie szkoleń i instruktażu pracowników Spółki z zakresu udzielania zamówień publicznych i marketingu.
15.Znajomość przepisów prawnych w przedmiocie działania i ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach itp. oaz informowanie Zarządu o konieczności zorganizowania w/w szkoleń dla pracowników Spółki oraz współpraca w tym zakresie z Działem Pracowniczym.
16.Udział w stałej komisji przetargowej.
17.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Spółki oraz wynikających z zakresu działania podległej komórki.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 14:03:23
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2008-04-29 08:51:11
Odsłon: 1561
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.