Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował:
Data ostatniej modyfikacji:
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 0
Dziennik zmian

ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Do zakresu działania i odpowiedzialności Radcy Prawnego należy:

1. Radca Prawny wykonuje czynności w oparciu o ustawę z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (Tekst jednolity Dz.U. nr 123 z 2002 r., poz. 1053 z poźn. zm.) kierując się:
a) zasadami praworządności, a w szczególności opierając swoje porady opinie i wyjaśnienia na obowiązujących przepisach prawnych i ich wykładniach,
b) interesem Spółki.
2. Radca Prawny zobowiązany jest znać zasady organizacji Spółki oraz przepisy związane z całokształtem jego działalności.
3. W szczególności Radca Prawny powinien nadzorować całokształt prawnych poczynań Spółki z uwzględnieniem jego sytuacji w czasie sporu.
4. Radca Prawny powinien informować na piśmie Zarząd Spółki lub poszczególnych Członków Kierownictwa Spółki o niedociągnięciach i nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na powstanie szkody w Spółce.
5. Udzielać pomocy prawnej, a w szczególności informacji, opinii, porad i wyjaśnień w sprawach Spółki na wniosek pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych.
6. Informowanie Zarządu i właściwe komórki i jednostki organizacyjne o nowo wydanych przepisach prawnych istotnych dla Spółki.
7. Na wniosek Zarządu, Kierownictwa Spółki lub pracowników na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych wydawać na piśmie opinie prawne i wyjaśnienia z omówieniem stanu faktycznego i podaniem obowiązujących przepisów prawnych, a w razie potrzeby orzecznictwa i wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa.
8. Informowanie niezwłocznie Zarządu, Członków Kierownictwa Spółki lub kierownika właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej o zauważonych faktach naruszenia przepisów prawnych.
9. Występowanie przed sądami i innymi organami rozstrzygającymi w sprawach dotyczących Spółki stosując się do obowiązujących w tej mierze przepisów.
10. Udzielać wskazówek, co do sposobu zbierania materiałów potrzebnych do wskazania winy w razie popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki oraz materiałów potrzebnych do uzasadnienia jego roszczeń majątkowych lub obrony interesów w postępowaniu sądowym lub innym rozstrzygającym i nadzorować należyte wykonanie tych czynności.
11. Czuwać nad wszczętym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym roszczeń Spółki.
12. Gromadzenie dokumentów /akt/ wnoszonych spraw do sądu i innych organów rozstrzygających, dotyczących Spółki oraz prowadzenie rejestru spraw toczących się w tym postępowaniu.
13. Radca Prawny odpowiedzialny jest za:
a) należyte gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwiania spraw,
b) dokładne ustalanie stanu faktycznego oraz przedstawianie spraw spornych zgodnie z dokumentacją,
c) przestrzeganie terminów wynikających z okoliczności spraw spornych,
d) prowadzenie rejestru prowadzonych spraw od daty powstania sporu do zakończenia postępowania oraz gromadzenia pełnej dokumentacji spraw w opisanych oddzielnych teczkach.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 13:59:47
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2004-12-21 10:09:47
Odsłon: 1678
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.